Genieten

langs

de Linge

LingeOever
Arkelsedijk Gorinchem

De Arkelsedijk heeft een belangrijke plek in de historie van Gorinchem als industriestad. De dijk is van oudsher verbonden met de naastgelegen Lingewijk. Om deze verbinding tussen de Arkelsedijk en de Lingewijk weer terug te brengen, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw gebied: de Lingeoever. In dit gebied komen wonen, werken en recreëren samen tot een bruisend gebied. Hiermee wordt bijgedragen aan de woningbouwopgave van de gemeente. Hoe dit eruit komt te zien? Dat valt te lezen in het stedenbouwkundig plan

Ontwerp bestemmingsplan

Vanaf woensdag 20 december begint de terinzagelegging van het ontwerp Vanaf woensdag 20 december 2023 tot 31 januari 2024 liep de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan ‘Arkelsedijk’. In deze periode zijn zienswijzen op het bestemmingsplan en inspraakreacties op het beeldkwaliteitsplan ingediend. Op woensdag 17 januari 2024 was een inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan ‘Arkelsedijk’. Tijdens deze bijeenkomst kon iedereen binnenlopen, het plan bekijken en vragen stellen aan de opstellers. U kunt het verslag van deze bijeenkomst vinden onder ‘Plan en Proces’.

De komende periode zal de gemeente alle zienswijzen en inspraakreacties in behandeling nemen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ‘Arkelsedijk’ bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het ontwerp bestemmingsplan onder het plannummer NL.IMRO.0512.BP2021198-3001. Alle stukken die bij het ontwerp bestemmingsplan horen, vindt u op www.lingeoever.nl/plan-en-proces.

Stedenbouwkundig plan

Voor de LingeOever is het stedenbouwkundig plan vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Een stedenbouwkundig plan is een blauwdruk voor de ontwikkeling. Het bevat details over de inrichting van de ruimte, zoals de locatie van de woningen, het groen en de infrastructuur. In het stedenbouwkundig plan staat uitgewerkt hoe de ontwikkelaar van de LingeOever een inclusieve wijk wil maken met een divers segment aan type woningen. En daarnaast een groene wijk, waar gezond geleefd kan worden en die ruimte biedt voor sport, recreatie, horeca, een supermarkt en kleine voorzieningen direct in het oeverlandschap van de Linge.

Het stedenbouwkundig planMobiliteitsvisie LingeOever Gorinchem

Betrekken omwonenden en belanghebbenden

In 2021 zijn omwonenden geïnformeerd over het initiatief voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Lingeoever te Arkelsedijk in Gorinchem door de toenmalige ontwikkelaar (Tetteroo). De ontwikkeling is daarna overgenomen door Groep Caenen Capital Fund (GCCF). GCCF heeft Mulderblauw als projectmanager aangesteld voor deze herontwikkeling.

Een intensieve periode van het maken van plannen voor het nieuwe woongebied aan de Arkelsedijk heeft plaatsgevonden vanaf eind 2022. In deze periode zijn er gesprekken gevoerd met de omgeving, drie bijeenkomsten georganiseerd en onderzoeken gedaan door diverse experts. Daarnaast is er nauwe samenwerking geweest met de gemeente over de samenhang van de ontwikkeling van het nieuwe woongebied LingeOever en de plannen voor een nieuwe brug over de Linge. Deze intensieve periode en nauwe samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen want het resultaat is een stedenbouwkundig plan wat geschreven is met inzichten verkregen uit verschillende invalshoeken.

Het initiatief

De ontwikkeling van de Arkelsedijk betreft een nieuw woongebied dat samengaat met nieuwe voorzieningen en de inrichting van een groene openbare ruimte. Dit gebied zal een leefbare plek worden waar vergroening en biodiversiteit aandacht krijgen. Op deze manier kunnen bewoners van Gorinchem genieten langs de Linge en kunnen nieuwe bewoners hun plek vinden.