Skip to main content

Ter inzage bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een woonwijk van maximaal 500 woningen, (detailhandels)voorzieningen, een langzaam verkeersverbinding richting de Lingewijk en een nieuwe brug over de rivier de Linge. Op de huidige locatie van supermarkt ‘Nettorama’, Arkelse Onderweg 32 in Gorinchem, met bijbehorend parkeerterrein worden maximaal 12 woningen voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan, NL.IMRO.0512.BP2021198-3001, is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

M.E.R. beoordelingsbesluit

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de ontwikkeling Arkelsedijk houdt in dat er geen milieueffectrapportage (MER) opgesteld wordt. Er is namelijk een beoordeling op punten als bodem, waterkering, ecologie enzovoort, dat er geen belangrijke nadelige effecten zijn te verwachten voor het milieu.

Bekijk hier het M.E.R. beoordelingsbesluit

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan bevat actuele kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen, waaraan de bebouwing op en inrichting van het gebied moet voldoen. Het beeldkwaliteitsplan moet als richtinggevend toetsingskader dienen voor iedereen die bij het verdere ontwerp- en ontwikkelingsproces is betrokken om een woongebied met maximaal toekomstperspectief te bieden. Het beeldkwaliteitsplan is geen star document, maar biedt wel richtinggevende criteria voor de nadere architectonische uitwerking.

Bekijk hier het ontwerp beeldkwaliteitsplan