Veelgestelde vragen

Zoekveld

Vul in het onderstaande veld een kernwoord in om de veel gestelde vragen verder te sorteren.

Woongebied Lingeoever

Lingeoever wordt een stadswijk met appartementen. Er komen ongeveer 500 appartementen. Uit marktonderzoek blijkt dat er een grote behoefte is aan appartementen voor de doelgroepen jongeren, ouderen en gezinnen. Deze appartementen zullen allemaal toegang hebben tot ofwel een privé buitenruimte (terras of balkon) of de grote groene daktuinen en de groene oever direct voor de deur.
 • In de ochtend (en dan vooral in de winter) veroorzaakt LingeOever enige schaduwval op woningen en bebouwing direct aan de Arkelsedijk in de Lingewijk. Deze schaduw zorgt niet voor overlast. De afbeeldingen en bezonningstijden van dit onderzoek zijn terug te vinden op de panelen van de bijeenkomst van 6 maart 2023.
 • De exacte afname van het aantal minuten zon in tuinen of op gevels volgt in verdere planuitwerking.
 • De schaduwval op de Spijksedijk van de bebouwing als opgenomen in het nieuwe plan zal beperkt zijn. De afstand van de nieuwe gebouwen in LingeOever staan met een afstand van minimaal 130 meter tot de bebouwing achter de Spijksedijk, ver genoeg dat eventuele schaduwval niet langdurig van aard is en voor overlast zorgt.
Het wordt niet één groot gebouw, maar het wordt een gevarieerd ‘ensemble’ van circa 15 kleinere gebouwen met verschillende hoogtes. Door de gebouwen doordacht te plaatsen, heb je vanaf de dijk op meerdere plekken zicht op de Linge tussen de woongebouwen door, hebben de nieuwe woningen een gevarieerd, wijds en meerzijdig uitzicht. Er is voldoende ruimte en lucht om tussen de gebouwen groene daktuinen te maken. Er zijn twee gebouwen die 8-laags worden, de locaties van deze twee gebouwen wordt momenteel nog onderzocht, naar aanleiding van reacties ontvangen van bewoners aan de Arkelsedijk.
Er is vanaf de aanvang van de ontwikkeling aandacht voor betaalbaarheid van woningen. Door de gemeente zijn kaders meegegeven en die worden gevolgd, waarbij ook de marktbehoefte is betrokken.
In de architectuur voor de LingeOever wordt rekening gehouden met de gedachtegoed van het erfgoed van De Vries Robbé. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Om de plannen te realiseren is het niet mogelijk om alle gebouwen te behouden. Er wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de herinnering aan de Vries Robbé wordt vertaald in de gewenste beeldkwaliteit van de gebouwen, het ensemble van de gebouwen en de openbare ruimte.

Verkeer

De precieze bouwmethoden en het daarbij behorende verkeer zal afhangen van de gebouwfasering, toegankelijkheid van de dijk en het terrein. Het doel is geen extra belasting op de centrumknopen(rotonden) te laten ontstaan en niet door de Lingewijk te rijden. Daarnaast wordt er onderzocht of bouwverkeer eventueel via het water kan.
De bijdrage van de Lingebrug aan de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming in Gorinchem wordt door modelstudies bevestigd. Daarnaast blijkt uit de studies van Goudappel dat de verkeerssituatie nabij het centrum (Eike’s Hof) door de aanleg van de brug verbeterd (mét de nieuwe woningen van LingeOever hierbij meegerekend).
De voetganger en fietser staan voorop in de nieuwe wijk. De fietspaden, wandelpaden, straat en stoepen zijn dan ook zo van maat dat er altijd veilig gelopen en gefietst kan worden met overzicht over de verkeerssituatie. De stoepen zullen breed genoeg zijn om elkaar ruim te passeren. De hoofdroutes zowel voor fiets als voor de voetganger zijn veelal hellend maar nooit te steil. Hierbij is rekening gehouden met toegankelijkheid voor alle gebruikers om de in het gebied aanwezige hoogteverschillen goed te overbruggen.

Parkeren

De parkeerdrukmeting is op verschillende tijden uitgevoerd. De nadruk van de metingen lagen in de namiddag / s ’avonds, omdat dit gemiddeld gezien de drukste tijden op de dag zijn in verband met bezoek en woon-werkverkeer. De metingen zijn uitgevoerd op de volgende momenten:
 • Zaterdag 11 februari rond 13.00 uur, 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur.
 • Donderdag 16 februari rond 17.00 uur, 19.00 uur, 21.00 uur en ná 23.00 uur
De behoefte aan parkeerplekken is volgens onderzoek van bureau Overmorgen oplosbaar binnen LingeOever, deels in parkeergarages onder de nieuwe woongebouwen, deels in de openbare ruimte. Hiernaast worden bij de ontwikkeling de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 • Maximale inzet op langzaam verkeer en gebruik daarvan. Autogebruik wordt hiermee ontmoedigd.
 • Inzet op beter openbaar vervoer, bezorgdiensten, deelvervoer. Zie ook mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Gorinchem. De ontwikkelaar heeft geen invloed op het OV, maar wil sturen op het behoudt en eventueel uitbreiding van OV door de komst van extra bewoners.
 • Op basis van het gemiddelde autobezit van een deel van de beoogde doelgroepen in de LingeOever zal er een lager autobezit zijn dan in andere wijken in Gorinchem.

Brug

Hier wordt rekening mee gehouden in de uitwerking van de infrastructuur rond de brug. De gemeente wil maatregelen nemen om de eventuele overlast (zowel geluid als licht van koplampen) te verminderen voor de bewoners aan het Eduard Perronplein. Zij denken aan het plaatsen van een scherm. Dit kan ook een haag zijn waarmee hetzelfde effect wordt bereikt.
Ook zonder een verbinding met de Lingewijk ontlast de brug het wegennet. De belangrijkste voordelen van de brug zijn:
 • De Lingeoevers kunnen aan de noordzijde worden ontsloten, waardoor het verkeer niet per se via rotonde Eike’s Hof hoeft.
 • Het verkeer dat vanaf de Arkelsedijk naar de binnenstad wil zal vaker gebruik maken van de Vijfde Uitgang i.p.v. het Paardenwater.
 • Over de Arkelsedijk rijdt ook verkeer met een bestemming in Laag Dalem en dat bestemmingsverkeer hoeft niet meer via rotonde Eike’s Hof te rijden.
Het resultaat van bovenstaande verandering in de verkeersstromen is dat er door de brug minder verkeer over de W. de Vries Robbéweg, Paardenwater en de Spijksedijk (zuidelijk deel) rijden t.o.v. de autonome ontwikkeling (geen nieuwe woonwijk).

Groen en openbare ruimte

Er wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd om eventuele beschermde flora en fauna inzichtelijk te krijgen. Zowel de openbare ruimte als de gebouwen zullen zo ontworpen worden dat verschillende diersoorten kunnen nesten, schuilen en voedsel kunnen vinden.
In een apart overleg met platform gehandicapten en de fietsersbond hebben zij aandachtspunten voor de ontwikkeling meegegeven.

De dijk

We willen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. We informeren desbetreffende eigenaren vroegtijdig indien er gestart wordt met de bouw. Op dit moment is het te vroeg in het proces om concrete maatregelen te noemen. Voor woningen die aan de dijk staan worden er nulmetingen uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan op individueel niveau met bewoners worden gekeken of maatregelen nodig zijn.
Gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek met het Waterschap en hun adviezen worden meegenomen in de plannen in het kader van veiligheid. De definitieve plannen zullen moeten worden goedgekeurd door het Waterschap.
De grond wordt in de gehele zone tussen de Arkelsedijk en de gebouwen opgehoogd tot +4m NAP*, en aflopend naar het niveau van de Linge waar het wandelpad aan de Linge op +2m NAP komt te liggen.
*Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Wij hebben helaas geen veel gestelde vragen met het door u ingevuld kernwoord.